dijous, 22 de gener de 2009

Observatori polític

La política pateix un gran desprestigi. Algunes vegades ja he fet alguna referència a que considero que una part d’aquest desprestigi és objectiva i guanyada a pols i una altra part no és real. Crec que estaria bé fer un observatori local de la gestió pública, però que no es dediqués a fer un seguiment de si es fa una bona gestió i honesta, sinó que fos capaç d’anar recollint tota l’activitat municipal, què s’ha dit des de l’administració, què s’ha dit des dels veïns i al cap d’un temps treure’n conclusions. La capacitat d’avaluació es limita als mandats, i quatre anys no són suficients per saber com s’ha gestionat i quin paper han jugat en la transformació d’un poble, una ciutat o un districte, l’administració, els moviments socials i altres agents. Seria molt interessant.
Per exemple amb els Jocs Olímpics el barri del Poblenou va iniciar una profunda transformació que després ha tingut la seva continuïtat en els projectes derivats del Fòrum 2004 i el 22@. Ara que ja han passat uns quants anys d’aquell planejament estaria bé poder estudiar quins han estat els resultats del pla, quina coincidència té amb allò que es va aprovar i també quin grau de “raó” tenien els diferents agents implicats (administració moviments veïnals, opinió pública, partits de l’oposició....)
Crec que aquesta capacitat d’analitzar amb perspectiva ens permetria bàsicament dues coses. La primera seria aprendre dels encerts i dels errors, disposar d’eines objectives per afrontar nous projectes i poder aprendre de l’experiència. La segona cosa que ens permetria fer això seria posar tothom al seu lloc, és a dir explicitar els errors de l’administració i els seus gestors, però també la seva capacitat d’encert i previsió. I també permetria que partits de l’oposició i el moviment associatiu també s’avalués. Perquè moltes vegades veuríem com determinats moviments socials haurien de tenir una major capacitat d’influència en la política municipal però en canvi altres vegades certs moviments socials o actituds d’oposició són obstacles.
D’una manera més o menys real cada quatre anys els polítics de govern passem una revàlida i un control. Les actuacions dutes a terme per l’administració queden i per tant es poden avaluar, d’una forma més o menys seriosa. Però en canvi no conec que es facin avaluacions de tot allò que representa les propostes del moviment associatiu i fins i tot de l’oposició. Seria interessant. És evident que sense el moviment associatiu la nostra ciutat no seria com és, però caldria avaluar-ho i més quan cada cop més es desenvolupen noves formes de participació ciutadana, algunes d’elles que considero que no podem permetre que es desenvolupin més.